Przejdź do treści

Portal DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ uruchomiony w 2023 r. tworzony jest przez Instytut Polonika, którego zadaniem jest troska o pozostające poza granicami kraju materialne świadectwo naszych dziejów oraz przywracanie i zachowywanie pamięci o ważnych dla współczesnych Polaków osobach, oraz istotnych faktach historycznych. DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ to stopniowo  udostępniane w jednym miejscu bazy danych będące źródłem wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym poza granicami kraju. Na serwis składają się zarówno karty dokumentacyjne powstające od lat 90. XX wieku, jak i artykuły publikowane m.in. w ramach serwisu prowadzonego przez Instytut Polonika pt. „Polonik Tygodnia”. W przyszłości portal stanie się również repozytorium projektów konserwatorskich, badawczych i popularyzatorskich realizowanych przez Instytut Polonika. Integralną częścią portalu jest baza grobów i cmentarzy polskich poza granicami kraju, zawierająca informacje o osobach pochowanych na cmentarzach oraz materiały z katalogu cmentarzy wojennych za granicą. Tworzenie katalogu rozpoczęto w latach 90. XX wieku w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a obecnie jest on aktualizowany i rozwijany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Baza rejestruje obiekty związane z polskim dziedzictwem kulturowym, które znajdują się poza współczesnymi granicami kraju. Kryterium rozstrzygającym jest zaistnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:

- obiekt powiązany jest z osobą (będącą np. jego twórcą, właścicielem, osobą której dzieło jest dedykowane lub jest na nim przedstawiona), która może zostać określona jako Polka lub Polak bądź potomek Polaków (kryterium etniczne). W przypadku potomków musi być to osoba, która zachowuje więzi z polskością (np. przez działalność w organizacjach polskich, w swojej działalności odwołuje się do swoich związków z polskością itp). W przypadku niejednoznacznej identyfikacji obiekt może zostać umieszczony w bazie wyłącznie z wyraźnym zaznaczeniem, tego faktu;

- na obiekcie użyty jest język polski w napisie lub jego fragmencie znajdującym, lub treść napisu w innym języku (np. napisy łacińskie) jednoznacznie wskazujące na powiązanie obiektu z Polską historią bądź kulturą (kryterium językowe);

- treść, forma lub historia obiektu są jednoznacznie powiązane z Polską np. dzieła zagranicznego twórcy, które przedstawiają widoki polskich miast (kryterium formalne).

W bazie rejestrowane są przede wszystkim obiekty powstałe przed rokiem 1945 oraz współczesne mające istotne znaczenie kulturowe (np. nagrobki zasłużonych osób, wybitne dzieła sztuki, znaczące budowle).

W przypadku obiektów pomników nagrobnych umieszczane są jedynie te obiekty, które w sposób jednoznaczny można powiązać z Polską - jako kryterium przyjęto istnienie napisu bądź jego części w języku polskim, autorstwo polskiego twórcy bądź informacje źródłowe wskazujące, że dana osoba identyfikowała się jako Polak. Polskie brzmienie nazwiska nie jest traktowane jako kryterium rozstrzygające.

Baza co do zasady nie rejestruje wydawnictw zwartych, w zakresie w jakim są one katalogowane przez Bibliotekę Narodową w ramach "Bibliografii Poloników Zagranicznych" oraz dokumentów znajdujących się w zbiorach archiwalnych m.in. Archiwum Głównym Akt Dawnych, gdzie przechowywane są kopie dokumentów z archiwów pochodzących z 23 państw.

Baza cały czas rozbudowywana jest o nowe materiały. Obecnie skała się na nią 44 293 wpisów w tym m.in.:

- około 300 kart informacyjnych o polonikach

- dokumentacja 168 cmentarzy cywilnych

- 10 752 karty nagrobków

- 26 617 kart osobowych

- w tym karty 9188 osób spoczywających

- na 246 cmentarzach wojennych

Zachęcamy wszystkich do współpracy, przesyłania informacji, fotografii, artykułów – prosimy o kontakt przez nasz formularz.

Portal przygotowany został w Programie Strategicznym „Popularyzacja”. W skład zespołu realizacyjnego weszli: dr Magdalena Gutowska (redaktorka naczelna), Mateusz Franczak (współpraca w roku 2019, redaktor), Marek Płuciniczak (współpraca w latach 2020-2022, redaktor), Aleksandra Dąbkowska (od 2023), koordynatorka projektu) oraz dr Bartłomiej Gutowski (redaktor naukowy).

Ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad częścią bazy obejmującą katalog cmentarzy wojennych opiekę sprawują Teresa Zachara, Regina Piątek i Aleksandra Wojda z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.  Dowiedz się więcej